ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen
In deze inkoop voowaarden wordt verstaan onder:
"Onderneming": Leo's Tickets, gevestigd te Amsterdam aan de Passeerdersstraat 47 C:
"Verkoper": De wederpartij van de onderneming bij de overeenkomst als verkoper of anderszins;
"Acitviteit": Concerten, festivals, uitvoeringen en/of manifistaties, alle in de ruimste zin des woords;
"toegangsbewijzen": Toegangsbewijzen voor een activiteit;
"partijen": De onderneming en de verkoper gezamenlijk;

Artikel 2 Toepasselijkheid
Op alle aankopen van toegangsbewijzen zijn uitsluitend de hieronder staande algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij de verkoper deze voorwaarden schriftelijk van de hand wijst en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, aanvaardt de Verkoper tevens deze voorwaarden met gelijktijdige buitenwerkstelling van andere, waaronder mede te verstaan zijn eigen voorwaarden.

Artikel 3 Verplichtingen Verkoper
De Verkoper is verplicht de door de onderneming voor de toegangsbewijzen betaalde prijs te restitueren indien een activiteit geannuleerd wordt.

 

 

Artikel 4 Toegangsbewijzen
1) De Onderneming verkrijgt de eigendom van de toegangskaarten zodra de Onderneming de koopprijs voor het toegangsbewijs heeft voldaan.
2) De Onderneming is gerechtigd de toegangsbewijzen weder te verkopen of om deze om commerciele redenen te verstrekken aan derden.
3) De door de Verkoper gehanteerde prijzen zijn slechts een richtsnoer voor de door de onderneming te hanteren prijzen. De onderneming is op geen enkele wijze aan de door de verkoper gehanteerde prijzen gebonden.

Artikel 5 Toepasselijk recht en geschillen
1) Op de tussen de Onderneming en Verkoper gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2) Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting door de Arrondissementsrechtbank van de zetel van de Onderneming worden beslist.

Artikel 6 Wijzigingen/aanvullingen
1) de Onderneming heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2) Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

Voor de algemene verkoopvoorwaarden verwijs ik naar de gedeponeerde verkoopvoorwaarden bij de kamer van koophandel te Amsterdam.